PRINT STAR 2018 – medzinárodná súťaž študentov – tlačiarov

Cieľom súťaže bolo podporiť a oceniť žiakov polygrafických škôl, ktorí sa
pripravujú na povolanie v odbore tlačiar – operátor tlače. Overiť si a porovnať
na medzinárodnej úrovni vedomosti získané v škole. Získať nové poznatky v
odbore a prehĺbiť si nadobudnuté vedomosti pri riešení konkrétnych zadaní.
Prehĺbiť hrdosť k svojmu povolaniu a nadviazať neformálne styky s ostatnými
študentmi a pedagógmi pôsobiacimi v polygrafickej branži. Súťaž organizovala
SOŠ polygrafická Bratislava  v spolupráci so Zväzom polygrafie na Slovensku a Svazem polygrafických podnikatelů ČR. Súťaže PRINTSTAR 2019 sa  
zúčastnilo päť dvojčlenných družstiev zo škôl z Čiech, Srbska a Slovenska. Súťaž sa uskutočnila v dňoch 20. – 22. Júna 2019 v priestoroch SOŠ polygrafickej  v Bratislave.