Už tridsať rokov zastupujeme zamestnávateľov

Je tomu už tridsať rokov čo sa v Martine stretli 9. septembra 1990 zástupcovia tlačiarni patriace predtým do VHJ Slovenská polygrafia, aby sa v týchto pohnutých spoločensko ekonomických časoch dohodli na vytvorení jednotnej zamestnávateľskej organizácie, ktorá bude hájiť záujmy polygrafického priemyslu. Účastníkmi prvého valného zhromaždenia boli zástupcovia z deviatich tlačiarní a to:
– Danubiaprint, š.p. Bratislava zastúpený Ing. Stanislavom 
Srníkom
– Duklianske tlačiarne, š.p. Prešov zastúpený Františkom
Švantnerom
– Grafobal, š.p. Skalica zastúpený Ing. Alojzom Tutkom
– Kníhtlačiareň Svornosť, š.p. Bratislava zastúpený
Štefanom Bakošom
– Nitrianske tlačiarne, š.p. Nitra zastúpený Ing.
Alexandrom Pinterom
– Polygrafické závody, š.p. Bratislava zastúpený Ing.
Miroslavom Bernardom
– Tlačiarne SNP, š.p. Martin zastúpený Ing. Alexandrom
Lilgem
– Východoslovenské tlačiarne, š.p. Košice zastúpené JUDr.
Jozefom Petrušom
– Západoslovenské tlačiarne, š.p. Bratislava zastúpený Ing.
Ladislavom Záhumenským, CSc.
a hostia:
– Zväz priemyslu SR zastúpený Ing. Širotňákom
– Slovenský odborový zväz pracovníkov polygrafie
zastúpený Ing. Miloslavom Janovským
– VHJ Slovenská polygrafia v likvidácii zastúpená Ing.
Ivanom Kováčikom, Ing. Máriom Gašparíkom   
  a Ing. Vladimírom Dvořáčkom.

                               
                                                               

Stretnutie polygrafov v roku 1994 v Harmónii

Za prezidenta bol zvolený Ing. Alexander Lilge a za viceprezidenta Ing. Ladislav Záhumenský, CSc. Cieľom novovzniknutého zamestnávateľského zväzu bolo obhajovať spoločné záujmy a podporovať spoluprácu medzi členmi, sprostredkovať kontakt a vedenie dialógu s centrálnymi orgánmi, odbormi, politickými stranami ako aj medzinárodnými inštitúciami. V januári 1991 sa stal generálnym sekretárom Ing. Peter Blubla. Zväz polygrafie sa stal členom (súčasťou) Zväzu priemyslu SR kde pôsobil až do roku 1993. Sídlo zväzu bolo v Bratislave na Cintorínskej ulici 21. V roku 1993 získal zväz právnu subjektivitu a dal si zaregistrovať Stanovy na Ministerstvo vnútra SR. Prezidentom zväzu sa stal Ing. Ivan Kováčik a viceprezidentom bol zvolený Ing. Imrich Horňák. Sídlo zväzu sa presťahovalo na Drieňovu ulicu 24 v Bratislave. Zväz polygrafie ako samostatný právny subjekt – organizácia zamestnávateľov vstúpil do novovzniknutého vrcholového zamestnávateľského zväzu Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR. V roku 1994 sme sa stali riadnym členom európskej polygrafickej zamestnávateľskej organizácie Intergraf so sídlom v Bruseli.

Návšteva generálneho sekretára Intergrafu  J. P. Bouillota na Slovensku (prvý z prava)

A tak šiel čas, desaťročie po desaťročí v zápasoch so štátnou byrokraciou, odborovými bossmi pri kolektívnom vyjednávaní, obhajovaní záujmov našich členov pri pripomienkovaní legislatívy, organizovaní originálnych polygrafických súťaží, vzdelávaní členov o najnovších technológiách a technikách doma ale aj v zahraničí, výkladoch právnych noriem zasahujúcich do podnikania, riešenie sporov súdnoznaleckými posudkami, účasťami na výstavách doma aj v zahraničí. Spolupráci s partnerskými zamestnávateľskými organizáciami predovšetkým z Čiech, Poľska, Maďarska a Rakúska. Vydávaní odborných publikácií a spolupráca so vzdelávacími inštitúciami, ktoré pripravujú novú polygrafickú pracovnú silu. Spracovávaní štatistických prehľadov, prognóz vývoja v branži, upozorňovaní členov na chystané zmeny v legislatíve a ich možné dopady na podnikanie. Organizovaní misií na polygrafické výstavy. Spolupráci pri vytváraní vzdelávacích štandardov pre polygrafiu. Bolo by to na ešte dlhé rozprávanie a preto len v skratke:

Sídla Zväzu polygrafie na Slovensku:
Cintorínska 21, Bratislava            1991 – 1992
Drieňova 24, Bratislava                1993 – 1997
Nobelova 18, Bratislava               1998 – 2011
Račianska 190, Bratislava             2012 – 2020

Prezidenti Zväzu polygrafie na Slovensku:
Ing. Alexander Lilge                       1990 – 1993
Ing. Ivan Kováčik                            1994 – 2005
Ing. Peter Blubla                             2006 – 2020

Viceprezidenti Zväzu polygrafie na Slovensku
Ing. Ladislav Záhumenský, CSc.  1990 – 1993
Ing. Imrich Horňák                         1994 – 2010
Ing. Emanuel Balážia                     2011 – 2014
Ing. Patrick Schwab                       2015 – 2017
Ing. Miroslav Grella                       2018 – 2018
Ing. Peter Sunega                           2019 – 2020

Tradičné stretnutie zástupcov ZPnS a SPP ČR na Donovaloch 1994

Momentálne je vo zväze 31 členov z toho je 15 tlačiarní, 10 dodávateľských firiem a 6 čestných členov. Všetky informácie o členoch ako aj o súčasnom dianí vo zväze je možné získať na našej webovej stránke www.zpns.sk .

AZP Chemnitz – účastníci mesačného vzdelávacieho kurzu 1995

Verím, že tie tri desaťročia ktoré Zväz polygrafie na Slovensku existuje, prispel aspoň malým dielom k celkovému pozitívnemu obrazu vyspelého polygrafického priemyslu u nás.

S úctou

Peter Blubla

Odovzdávanie ocenení v súťaži Zlatá pečať rok 1995
Vzdelávanie polygrafov v AZP Chemnitz v roku 1996
Porota súťaže Zlatá pečať 2005
Stretnutie ZPnS a SPP ČR v Dubníku 2006
Seminár k Zákonníku práce, Bratislava 2007
Zasadnutie poroty NKS 2008, Bratislava
Seminár k novele Zákonníka práce 2009
Expozícia ZPnS na veľtrhu BIBLIOTÉKA 2015
Rokovanie na MŽP SR k zákonu o odpadoch v roku 2016
Súťaž študentov – tlačiarov PRINTSTAR 2017
Víťazi súťaže PRINTSTAR 2017
Print Progress konferencia Trnava 2018
Seminár ku vzdelávaniu v polygrafii 2018
Pracovná skupina 34 polygrafia a média v roku 2018
Najkrajšie knihy Slovenska 2018 – Dvorana MK SR, Bratislava
Setkáni SPP ČR a ZPnS v roku 2018 Litomeřice ČR
Rokovanie Valného zhromaždenia Zväzu polygrafie na Slovensku v roku 2019
PRINTSTAR 2019 v Bratislave
Stretnutie ZPnS a SPP ČR Bratislava-Bôrik 2019
Slávnostné zhromaždenie k 150. výročiu založenia Neografie, Martin 2019
Zasadnutie sektorovej rady pre celulózopapierenský a polygrafický priemysel v Ružomberku v roku 2020
Zasadnutie sektorovej rady pre celulózopapierenský a polygrafický priemysel v Ružomberku v roku 2020
Rokovanie pracovnej skupiny 34 pre polygrafiu a médiá v roku 2020
Polygrafická omladina v SOŠ polygrafickej v Bratislave 2020