Zlatá pečať 2023

30. jubilejný ročník súťaže

    Poslaním súťaže je morálne a spoločensky oceniť a spropagovať v ý r o b c o v  špičkových polygrafických výrobkov na Slovensku a tým podporiť rozvoj polygrafie na Slovensku. Ocenením najlepších výrobkov zvýšiť záujem o kvalitu vyrábanej produkcie a prostredníctvom cielenej propagácie umožniť  oceneným tlačiarňam, respektíve iným prihlasovateľom, vstup na vyspelé zahraničné trhy. Zároveň pôsobiť na zvýšenie profesijnej hrdosti a spoluzodpovednosti jednotlivcov a pracovných kolektívov za výsledky svojej práce a reprezentácie svojej organizácie (Štatút súťaže). Organizátorom súťaže Zlatá pečať je Zväz polygrafie na Slovensku.

         Súťaž Zlatá pečať oboslalo 7 organizácií a bolo spracovaných 26 hodnotiteľských protokol. Zasadnutie hodnotiteľskej komisie sa uskutočnilo 8. 11. 2023 v priestoroch Zväzu polygrafie na Slovensku – SOŠ polygrafická, Račianska 190, Bratislava.

Členmi hodnotiteľskej komisie boli:

Milan Lederleitner – nezávislý odborník, Svätý Jur

Martin Turanský – Petit Press, a.s. Bratislava

Slávka Krajčovičová – Slovenská Grafia, a.s. Bratislava

Monika Soľavová – SOŠ polygrafická Bratislava

Dušan Šťastný – nezávislý odborník, Dunajská Lužná

Igor Arvensis – Neografia, a.s., Martin

Peter Blubla – Zväz polygrafie na Slovensku

Za predsedu hodnotiteľskej komisie bol zvolený  Ing. Milan Lederleitner

Práca hodnotiteľskej komisie sa riadila Štatútom súťaže schváleným pre rok 2023. Do súťaže boli zaslané výrobky do všetkých kategórií s výnimkou ostatné tlačoviny a etikety a ostatné adjustačné tlačoviny,

Komisia verbálne zhodnotila, že sa zachovala vysoká kvalitatívna úroveň zaslaných kategórií. Tento ročník bolo udelených celkovo 15 cien Zlatá pečať.

Všeobecne možno konštatovať, že polygrafická produkcia si udržuje vysokú kvalitatívnu úroveň. Predovšetkým v kategóriách KNIHA a ČASOPISY ale aj NETRADIČNÉ POLYGRAFICKÉ SPRACOVANIE boli v tomto roku zastúpené výrobkami na vysokej kvalitatívnej úrovni. Kategória knihy obzvlášť potešila excelentnou kvalitou zaslaných produktov. V tomto ročníku sme po dlhých rokoch zaznamenali aj výrobky v kategórii mladý odborník.

Výsledky súťaže:

KATEGÓRIA KNIHA

Zlatá pečať

v kategórii kniha

tlačiarni

NEOGRAFIA, a.s.

Martin

za
excelentné spracovanie súboru kníh
IKONY SOCIALIZMU
PORCHE – A PASSION FOR POWER
THE AVENGERS

DALI LES DINERS DE GALA

Zlatá pečať

v kategórii kniha

tlačiarni

TBB, a.s.

Banská Bystrica

za
excelentné spracovanie kníh s farebnou oriezkou

Zlatá pečať

v kategórii kniha

tlačiarni

TBB, a.s.

Banská Bystrica

za  excelentné spracovanie súboru kníh
THE BEATLES
MARIÁN VARGA
BANSKÁ BYSTRICA

Zlatá pečať

v kategórii kniha

tlačiarni

NEOGRAFIA, a.s.

Martin

za spracovanie extrémne náročnej knihy

ENCYKLOPEDIA COGNAC

KATEGÓRIA ČASOPISY

Zlatá pečať

v kategórii časopisy

tlačiarni

NEOGRAFIA, a.s.

Martin

za excelentnú kvalitu súboru časopisov

GOLFMIAUBEAUTY & WOMANRELAX

KRÁĽOVNA ALŽBETA II

Zlatá pečať

v kategórii časopisy

tlačiarni

NEOGRAFIA, a.s.

Martin

za excelentnú kvalitu súboru časopisov Forbes

Zlatá pečať

v kategórii časopisy

tlačiarni

SLOVENSKÁ GRAFIA, a.s.

Bratislava

za excelentnú kvalitu súboru časopisov s post-pressovým spracovaním V1 a V2

Zlatá pečať

v kategórii časopisy

tlačiarni

SLOVENSKÁ GRAFIA, a.s.

Bratislava

za excelentnú kvalitu súboru detských časopisov s post-press spracovaním V1

KATEGÓRIA NOVINY

Zlatá pečať

v kategórii noviny

spoločnosti

Petit Press, a.s.

Bratislava

za 
vysokú kvalitatívnu úroveň

kolekcie tlačených periodík

KATEGÓRIA KATALÓGY

Zlatá pečať

v kategórii katalógy

tlačiarni

SLOVENSKÁ GRAFIA, a.s.

Bratislava

za

súbor katalógov Rodinné domy – spracovanie V2

KATEGÓRIA KALENDÁRE

Zlatá pečať

v kategórii kalendáre

tlačiarni

Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o.

Skalica

za

Kalendár 2023 – Rok s jasnou perspektívou

Zlatá pečať

v kategórii kalendáre

tlačiarni

TBB, a.s.

Banská Bystrica

za
súbor  nástenných kalendárov a diárov 2024

KATEGÓRIA NETRADIČNÉ POLYGRAFICKÉ SPRACOVANIE

Zlatá pečať

v kategórii

netradičné polygrafické spracovanie

tlačiarni

NEOGRAFIA, a.s.

Martin

za

súbor tlačovín s netradičným spracovaním

THE CELTIC JERSEY – COLLECTOR´ EDITION
81 – THE YEAR THAT CHANGED OUR LIVES

KATEGÓRIA MLADÝ ODBORNÍK

Zlatá pečať

v kategórii

mladý odborník

škole

SOŠ polygrafická

Bratislava

za

študentskú prácu CESTA K SLNCU

Zlatá pečať

v kategórii

mladý odborník

škole

SOŠ polygrafická

Bratislava

za

študentskú prácu TRENČIANSKE ZLATO

Gratulujeme všetkým oceneným.

FOTOSLIDE https://www.youtube.com/watch?v=LhNitvefYmE