Dozorná rada

Dozorná rada dohliada na finančné hospodárenie zväzu. Dozorná rada má 3 členov. Funkcia člena dozornej rady je čestná funkcia. Členovia dozornej rady sú volení valným zhromaždením tajným hlasovaním. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov.

Mgr.. Michal Tkáč
predseda

NEOGRAFIA, a.s.
Sučianska 39A
038 61 Martin-Priekopa 
+421 918 450 499
michal.tkac@neografia.sk    
Ing. Vojtech Šerki
člen

Bittner print s.r.o.
Ivanská cesta 2c
821 04 Bratislava

+421 911 699 755
vojtech.serkir@kasico.sk
Ing. Martin Čajko
člen

TBB, a.s.
Partizánska cesta 59
974 01 Banská Bystrica

+421 918 638 004
cajko@tbb.sk