Dozorná rada

Dozorná rada dohliada na finančné hospodárenie zväzu. Dozorná rada má 3 členov. Funkcia člena dozornej rady je čestná funkcia. Členovia dozornej rady sú volení valným zhromaždením tajným hlasovaním. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov.

Mgr.. Michal Tkáč
predseda

NEOGRAFIA, a.s.
Sučianska 39A
038 61 Martin-Priekopa 
+421 918 450 499
michal.tkac@neografia.sk    
Erik Volár
člen

CEO
K A S I C O, a.s.
Hagarova 9
831 51 Bratislava

+421 911 221 043
erik.volar@kasico.sk
Ing. Martin Čajko
člen

TBB, a.s.
Partizánska cesta 59
974 01 Banská Bystrica

+421 918 638 004
cajko@tbb.sk