Dozorná rada

Dozorná rada dohliada na finančné hospodárenie zväzu. Dozorná rada má 3 členov. Funkcia člena dozornej rady je čestná funkcia. Členovia dozornej rady sú volení valným zhromaždením tajným hlasovaním. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov.

Ing. Peter Budiský
predseda

Neografia, a.s.
Sučianska 39/A
038 61 Martin
+421 43 42 01 000
peter.budisky@neografia.sk
Ing. Milan Lederleitner
člen
SOŠ polygrafická
Račianska 190
835 26 Bratislava  
+421 2 44 88 44 29
lederleitner@polygraficka.sk      
Erik Volár
člen
CEO
K A S I C O, a.s.
Hagarova 9
831 51 Bratislava

+421 911 221 043
erik.volar@kasico.sk