Dozorná rada

Dozorná rada dohliada na finančné hospodárenie zväzu. Dozorná rada má 3 členov. Funkcia člena dozornej rady je čestná funkcia. Členovia dozornej rady sú volení valným zhromaždením tajným hlasovaním. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov.


predseda

Ing. Ján Račko
člen
NEOGRAFIA, a.s.
Sučianska 39A
038 61 Martin-Priekopa 
+421 43 4201 200
jan.racko@neografia.sk    
Erik Volár
člen
CEO
K A S I C O, a.s.
Hagarova 9
831 51 Bratislava

+421 911 221 043
erik.volar@kasico.sk