Dozorná rada

Dozorná rada dohliada na finančné hospodárenie zväzu. Dozorná rada má 3 členov. Funkcia člena dozornej rady je čestná funkcia. Členovia dozornej rady sú volení valným zhromaždením tajným hlasovaním. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov.

Ing. Martin Čajko
predseda

TBB, a.s.
Partizánska 59
974 01 Banská Bystrica
+421 918638004
cajko@tbb.sk
Ing. Ján Račko
člen
NEOGRAFIA, a.s.
Sučianska 39A
038 61 Martin-Priekopa 
+421 43 4201 200
jan.racko@neografia.sk    
Erik Volár
člen
CEO
K A S I C O, a.s.
Hagarova 9
831 51 Bratislava

+421 911 221 043
erik.volar@kasico.sk