O NÁS

Zväz polygrafie na Slovensku (ZPnS) je dobrovoľné združenie samostatných právnych subjektov podnikajúcich v oblasti polygrafie a príbuzných odvetví. Členmi zväzu sú tlačiarne pôsobiace v Slovenskej republike, významní dodávatelia zariadení, softvéru a materiálov pre polygrafický priemysel, školy so zameraním na polygrafiu ako aj individuálni členovia. Zväz podporuje medzi svojimi členmi klímu partnerstva, pričom však nepotláča ducha rivality a konkurencie v trhovom priestore polygrafie.

V štruktúre dialógu sociálneho partnerstva obhajuje záujmy zamestnávateľov, jednak voči centrálnym orgánom štátnej správy a moci a jednak voči predstaviteľovi zamestnancov, reprezentovaným vyšším odborovým zväzom (SOZ PP). Aktívne sa zúčastňuje na pripomienkovaní legislatívnych noriem, presadzuje do nich návrhy členov a tým uľahčuje aplikáciu zákonov do podnikateľskej praxe. Informuje svojich členov, v čo najkratšom čase, o pripravovaných zmenách v legislatíve a tým vytvára možnosť v dostatočnom časovom predstihu vykonať potrebné zmeny na podnikovej úrovni. V rámci pracovných skupín rieši odbornú problematiku svojich členov, organizuje semináre na zadané témy, je spoluorganizátorom stretnutí polygrafov na národnej aj medzinárodnej úrovni.

Zväz polygrafie je vyhlasovateľom súťaže Zlatá pečať a spoluorganizátorom súťaže Najkrajšie knihy Slovenska. Zväz komunikuje a získava informácie od partnerských zväzov z tuzemska aj zo zahraničia. Priebežne zasiela svojim členom relevantné informácie. V rámci zväzu sa vydali viaceré odborné publikácie (Polygrafické minimum, Typografické minimum,     Polygrafický slovník, Tlačiarne na Slovensku, Smernica pre dokončujúce knihárske spracovanie v polygrafickom priemysle).  

      Zväz sa riadi demokratickými princípmi uvedenými v Stanovách, má riadne zvolené orgány a svoju činnosť vykonáva na základe rozhodnutia najvyššieho organu – Valného zhromaždenia, ktoré schvaľuje ročný plán činnosti a rozpočet zväzu.

     Cieľom zväzu je zabezpečiť silnú, modernú a konkurencieschopnú polygrafiu, ktorá si uháji svoje miesto v rámci mediálneho priestoru informačného priemyslu v zjednotenej Európe pri narastajúcom tlaku celosvetovej globalizácie.