PREZIDENT

Prezident je štatutárnym orgánom zväzu a vystupujú v mene zväzu v zmysle platných stanov zväzu. Prezident je volený valným zhromaždením tajným hlasovaním na trojročné funkčné obdobie.

Ing. Peter Blubla
prezident


Zväz polygrafie na Slovensku
Račianska 190
831 06 Bratislava
+421 903 242 333
office@zpns.sk
peter.blubla@gmail.com