Stanovy zväzu polygrafie na Slovensku

I. Všeobecné ustanovenia

§ 1
Názov, sídlo, právna forma, registrácia

 1. Názov: Zväz polygrafie na Slovensku. Skratka zväzu je ZPnS.
 2. Sídlo Zväzu polygrafie na Slovensku je Bratislava, Račianska 190, PSČ 831 06
 3. Zväz polygrafie na Slovensku je právnickou osobou a má právnu formu v zmysle § 9a
  Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení zákona č. 300/1990 Zb. ako
  organizácia zamestnávateľov.
 4. Štatutárnym orgánom Zväzu polygrafie na Slovensku sú:
  – prezident Zväzu polygrafie na Slovensku,
  – viceprezident Zväzu polygrafie na Slovensku,
  Za Zväz polygrafie  na Slovensku koná, zastupuje a za ňu podpisuje:
  – prezident Zväzu polygrafie na Slovensku samostatne,
  – viceprezident na základe splnomocnenia alebo poverenia prezidentom Zväzu polygrafie na Slovensku, alebo počas doby zastupovania prezidenta Zväzu polygrafie na Slovensku samostatne,
  Každý za svoje konanie je samostatne osobne zodpovedný.
 5. Zväz polygrafie na Slovensku je zaregistrovaný v evidencii Ministerstva vnútra SR, Bratislava pod číslom VVV/1-2200/90-232
 6. Zväz polygrafie na Slovensku ďalej v týchto stanovách bude označovaný len ako „zväz“.

§ 2
Poslanie zväzu

 1. Zväz je organizáciou zamestnávateľov z odvetvia polygrafického priemyslu
  a príbuzných odvetví s polygrafickou výrobou.
 2. Poslaním zväzu je vytvárať optimálne podmienky pre rozvoj polygrafického priemyslu na Slovensku.
 3. Za účelom splnenia tohto poslania zväz:
  – chráni a obhajuje spoločné alebo individuálne záujmy členov, pokiaľ nie sú v rozpore so zväzovými, podporuje spolupatričnosť medzi členmi zväzu,
  – podporuje  medzi členmi klímu partnerstva, pričom nepotláča ducha rivality  a konkurencie,
  -sprostredkúva kontakt a vedenie dialógu s orgánmi štátnej moci a štátnej správy, odborovými združeniami, politickými stranami ako aj medzinárodnými inštitúciami,
  – vedie rokovania a uzatvára kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa v zmysle zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní ako organizácia zamestnávateľov s príslušným vyšším odborovým orgánom,
  – aktívne pôsobí v rámci pripomienkových konaní pri tvorbe právnych noriem a predpisov,
  – zabezpečuje súčinnosť pri tvorbe a ochrane životného prostredia v polygrafii,
  – koordinuje a zabezpečuje zachovanie kultúrnych hodnôt vytvorených tlačou,
  – na požiadanie koordinuje spoločný postup členov voči dodávateľským a odberateľským organizáciám z tuzemska aj zahraničia,
  – vytvára priestor pre riešenie spoločných problémov členov zväzu, koordinuje utváranie názorov a stanovísk, výsledky prenáša do tvorby stanovísk zväzu,
  – pôsobí ako odborný poradca vo vybraných oblastiach rozvoja ekonomiky, techniky
  a výskumu, vypracováva analýzy ekonomického a sociálneho rozvoja pre potreby členov,
  – na základe požiadavky zabezpečuje pre členov služby v oblasti vzdelávania.
  – poskytuje pre svojich členov požadované informácie a zabezpečuje poskytovanie informácií o členoch zväzu v rozsahu poverenia,
  – vytvára dobré meno o členoch zväzu a slovenskej polygrafii.
 4. Zväz aktívne spolupracuje so zamestnávateľskými združeniami v SR a so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou. V prípade záujmu členskej základne zväz polygrafie môže vstúpiť do medzinárodných organizácií a združení.

§ 3
Členské vzťahy, vznik a zánik členstva

 1. Zväz združuje právnické a fyzické osoby – podnikateľov, podnikajúce alebo pôsobiace v oblasti polygrafického priemyslu alebo v oblastiach súvisiacich s polygrafickou výrobou.
 2. Zväz je založený na demokratických princípoch.
 3. Členstvo je dobrovoľné.
 4. Členský vzťah k zväzu má dve formy a to:
 5. – riadny člen,
  – čestný člen.
 6. Za riadneho člena zväzu môže požiadať a môže byť prijatá právnická osoba alebo fyzick osoba – podnikateľ, podnikajúca v oblasti polygrafického priemyslu , alebo v oblastiach súvisiacich s polygrafickou výrobou.
 7. Za čestného člena môže byť prijatý:
 8. – štátna nepodnikateľská organizácia alebo súčasť štátnej nepodnikateľskej organizácie zo školstva, alebo verejná vysoká škola, so zameraním na polygrafiu alebo z oblasti súvisiacej s polygrafiou,
  – verejno-prospešný subjekt, ktorého predmetom činnosti je verejná propagácia polygrafie tlačenou alebo inou formou,
  – fyzická osoba, občan Slovenskej republiky, významný odborník v oblasti polygrafie, ktorého za čestného člena navrhnú orgány zväzu.
 9. O členstvo vo zväze sa žiada poslaním písomnej prihlášky.
 10. Členstvo vo zväze vzniká na základe prihlášky dňom rozhodnutia výkonného výboru o prijatí za člena. Výkonný výbor zväzu zároveň rozhodne či žiadateľa prijíma za riadneho alebo čestného člena. Rozhodnutie Výkonného výboru môže byť aj per rollam.
 11. Prijatím do zväzu schvaľuje každý člen tieto stanovy.
 12. Zväz môže zaniknúť v nasledujúcich prípadoch:
 13. a) na základe právneho a právoplatného rozhodnutia MVSR o jeho rozpustení v zmysle zákona,
  b) zánikom členskej základne – vystúpením zo zväzu alebo ukončením členstva vo zväze všetkých riadnych členských organizácií,
  c) právoplatným uznesením valného zhromaždenia zväzu o dobrovoľnom rozpustení zväzu, alebo zlúčením zväzu s iným zväzom.
 14. Členstvo členov vo zväze zaniká:
 15. a) vystúpením člena zo zväzu. Ukončenie členstva vystúpením musí mať písomnú formu a musí byť doručené do sídla zväzu a to v termíne do troch mesiacov pred termínom ukončenia členstva vo zväze,
  b) ukončením členstva vo zväze na základe rozhodnutia výkonného výboru zväzu z dôvodu neplnenia povinností člena. Ukončenie členstva z tohoto dôvodu je možné vykonať len právoplatným rozhodnutím výkonného výboru zväzu.
 16. Členstvo vo zväze môže byť pozastavené na základe uznesenia Výkonného výboru zväzu.

II. Práva a povinnosti členov

§ 4
Práva a povinnosti členov

 1. Členovia zväzu majú rovnaké i diferencované práva a povinnosti v zmysle relevantných časti týchto stanov.
 2. O právach a povinnostiach čestných členov a členov s pozastaveným členstvom neupravených v týchto stanovách rozhoduje výkonný výbor zväzu.
 3. Stanovy zväzu sú záväzné pre všetkých členov.
 4. 4. Každý člen má právo zúčastňovať sa všetkých akcií organizovaných zväzom, žiadať o informácie v zmysle poslania zväzu (§2) a predkladať svoje návrhy a pripomienky.

§ 5
Členské príspevky

 1. Členovia za členstvo vo zväze – mimo čestných členov – platia zväzu každoročne členský príspevok. Čestní členovia členské príspevky neplatia.
 2. Výška členského príspevku pre člena je diferencovaná.
 3. Výška členského príspevku riadneho člena je závislá od počtu zamestnancov alebo dosiahnutého ročného obratu tržieb riadneho člena a činí:

 4. – u člena s počtom do 50 zamestnancov alebo s ročným obratom do 2 500 000 EUR – 500 EUR
  – u člena s počtom zamestnancov od 51 do 100 zamestnancov alebo s ročným obratom od 2 500 001 EUR do 5 000 000 EUR – 1 000 EUR
  – u člena s počtom zamestnancov od 101 do 500 zamestnancov alebo s ročným obratom od 5 000 001 EUR do 33 200 000 EUR – 2 500 EUR
  – u člena s počtom zamestnancov nad 500 zamestnancov alebo s ročným obratom nad 33 200 001 EUR – 5 500 EUR
  Pre posudzovanie, do ktorej kategórie má byť člen zaradený, je rozhodujúce dosiahnutie jedného z uvedených dvoch ukazovateľov. Pritom sa vychádza zo štatistického výkazu „Ročný výkaz produkčných odvetví“ Roč 1-01. Tržby sú uvedené v module 90 riadok 1 a počet zamestnancov je uvedený Práca 2-04 v module 5. riadok 1. Člen je povinný v termíne do 28. februára bežného roka nahlásiť zväzu hodnotu uvedených ukazovateľov za predchádzajúci rok. Výška členského príspevku člena na bežný rok bude stanovená v závislosti na nahlásených údajoch. Ak člen uvedené údaje nenahlási, výška členského príspevku na bežný rok sa stanoví vo výške členského príspevku predchádzajúceho roka.
 5. Výšku členského príspevku uvedeného v § 5, body 3. môže zmeniť valné zhromaždenie svojím právoplatným rozhodnutím na základe potrieb rozpočtu zväzu.
 6. Členský príspevok člena do zväzu sa platí každoročne v termíne podľa rozhodnutia valného zhromaždenia, alebo výkonného výboru zväzu, ktoré musí byť členovi doručené písomne.
 7. Členský príspevok člena, ktorý sa stal členom zväzu v priebehu kalendárneho roka, tvorí alikvotná časť z ročného členského príspevku vo výške 1/12 za každý začatý mesiac od mesiaca prijatia za člena, minimálne však vo výške 250 EUR .

III. Orgány zväzu

§ 6
Orgány zväzu

Orgány zväzu sú:
a) valné zhromaždenie
b) výkonný výbor
c) dozorná rada
d) prezident a viceprezident
e) sekretariát zväzu
f) dočasné orgány (pracovné skupiny)

§ 7
Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom zväzu.
 2. Valné zhromaždenie:
 3. a) rozhoduje o prijatí a zmenách stanov,
  b) volí a odvoláva prezidenta,
  c) volí a odvoláva členov výkonného výboru,
  d) volí a odvoláva členov dozornej rady,
  e) schvaľuje výročnú správu o činnosti a ročnú účtovnú závierku za predchádzajúci rok,
  f) schvaľuje plán činností a rozpočet na príslušný kalendárny rok,
  g) rozhoduje o zmene výšky členského príspevku uvedeného v § 5, bod 3.,
  h) rozhoduje s konečnou platnosťou o kolízii záujmov členov zväzu,
  i) rozhoduje o vstupe a vystúpení zväzu z medzinárodných organizácií a združení
  j) rozhoduje o zániku zväzu prípadne o zlúčení zväzu s iným zväzom (§ 3, bod 11.),
  k) schvaľuje volebný poriadok.
 4. Valné zhromaždenie sa koná najmenej jedenkrát ročne.
 5. Valné zhromaždenie zvoláva prezident alebo viceprezident zväzu písomne. Pozvánka musí byť odoslaná každému členovi zväzu najneskôr 14 dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia. S pozvánkou je zasielaný program rokovania.
 6. Mimoriadne valné zhromaždenie musí byť zvolané z písomného podnetu: – výkonného výboru,
  – dozornej rady,
  – členov zväzu predstavujúcich minimálne 30 % hlasov zväzu v zmysle § 7, bod 7. Žiadatelia o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia v podnete zašlú aj písomne návrh programu. Mimoriadne valné zhromaždenie sa musí konať najneskôr do 4 týždňov po prijatí žiadosti o jeho zvolanie. K zvolaniu mimoriadneho valného zhromaždenia platí § 7, bod 4.
 7. Na rokovanie valného zhromaždenia má každý člen zväzu právo a povinnosť delegovať svojich delegátov. Člen má právo delegovať taký počet delegátov, koľko má hlasov na rokovanie valného zhromaždenia (§7, bod 7.). Zastupovanie neprítomného delegáta člena prítomným delegátom člena je možné na základe plnej moci štatutárneho orgánu člena.
 8. Na rokovanie valného zhromaždenia majú členovia zväzu počet hlasov závislý od výšky členského príspevku (za každých 500 EUR členského príspevku riadneho člena je 1 hlas). Každý člen má minimálne 1 hlas:
  – riadny člen, ktorý platí členský príspevok 500 EUR – 1 hlas,
  – riadny člen, ktorý platí členský príspevok 1000 EUR – 2 hlasy,
  – riadny člen, ktorý platí členský príspevok 2500 EUR – 5 hlasov,
  – riadny člen, ktorý platí členský príspevok 5500 EUR – 11 hlasov,
  – čestný člen nemá hlas.
  Na posudzovanie prítomnosti a na hlasovanie valného zhromaždenia je rozhodujúci prepočítaný súčet hlasov podľa tohoto bodu týchto stanov.
 9. Program rokovania valného zhromaždenia stanovuje VV a možno ho doplniť na valnom zhromaždení vtedy, keď s takýmto doplnkom programu vysloví súhlas minimálne 50 % prítomných oprávnených hlasov.
 10. Rokovanie valného zhromaždenia riadi prezident zväzu, viceprezident zväzu alebo iný člen výkonného výboru.
 11. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní držitelia minimálne 50 % oprávnených hlasov členov zväzu. Ak táto požiadavka nie je splnená, valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné. V tomto prípade sa do 14 dní zvolá nové valné zhromaždenie. Toto opakované valné zhromaždenie je uznášaniaschopné aj v prípade, že nie je splnená požiadavka uvedená v prvej vete tohto bodu stanov.
 12. Uznesenia valného zhromaždenia sú prijímané jednoduchou väčšinou prítomných oprávnených hlasov.
 13. Hlasovanie sa uskutočňuje – mimo voľby prezidenta, členov výkonného výboru a členov dozornej rady – verejne. Valné zhromaždenie však môže rozhodnúť aj o tajnom hlasovaní.
 14. 13. Voľba prezidenta, členov výkonného výboru a dozornej rady sa uskutočňuje spravidla tajným hlasovaním alebo verejným hlasovaním ak o tom rozhodne nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegátov VZ.
 15. Zo zasadnutia valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápis, ktorý podpisuje prezident, alebo viceprezident, alebo nimi poverený člen výkonného výboru a zasiela sa všetkým členom zväzu.

§ 8
Výkonný výbor (VV)

 1. Výkonný výbor zabezpečuje činnosť zväzu medzi zasadnutiami valných zhromaždení.
 2. Výkonný výbor najmä:
  – volí zo svojich členov viceprezidenta
  – rozhoduje o základných otázkach realizácie poslania zväzu.
  – predkladá valnému zhromaždeniu návrh výročnej správy o činnosti a ročnú účtovnú závierku za predchádzajúci rok, návrh plánu činností a návrh rozpočtu na príslušný rok vrátane návrhu na úpravu výšky členského príspevku.
  – rozhoduje o termínoch a prípadne splátkach platenia členského príspevku.
  – rozhoduje o prijímaní žiadateľa za člena zväzu a či sa žiadateľ prijíma za riadneho, alebo čestného člena,
  – rozhoduje o právach a povinnostiach čestných členov a členov s pozastaveným členstvom neupravených v týchto stanovách,
  – rozhoduje o ukončení členstva člena vo zväze ( §3, bod 11., písm. b)
  – ustanovuje dočasné orgány – pracovné komisie,
  – využíva odborníkov z polygrafie k riešeniu problémov spojených s činnosťou a poslaním zväzu,
  – predkladá valnému zhromaždeniu:
  – návrh na úpravu stanov zväzu,
  – návrh kandidátky na prezidenta, členov výkonného výboru a členov dozornej rady,
  – má právo udeliť odmenu za činnosť prezidentovi, viceprezidentovi a členom výkonného výboru,
  – zabezpečuje ďalšie činnosti medzi zasadnutiami valných zhromaždení.
 3. Výkonný výbor má 3 až 9 členov. Funkcia člena výkonného výboru je čestná funkcia. Členom výkonného výboru sa automaticky stáva prezident. Členovia výkonného výboru sú volení valným zhromaždením tajným hlasovaním pokiaľ sa valné zhromaždenie nerozhodne inak.
 4. Výkonný výbor má 3 až 9 členov. Funkcia člena výkonného výboru je čestná funkcia. Členom výkonného výboru sa automaticky stáva prezident. Členovia výkonného výboru sú volení valným zhromaždením tajným hlasovaním pokiaľ sa valné zhromaždenie nerozhodne inak.
 5. Výkon funkcie člena výkonného výboru je viazaný na vlastnícky, pracovný alebo na podobný pracovný vzťah k členskej organizácii, ktorú zastupuje (s výnimkou prezidenta, ktorý sa stáva členov Výkonného výboru z titulu funkcie). Ak takýto vzťah člen výkonného výboru ukončí, ukončuje sa mu členstvo vo výkonnom výbore a členská organizácia má právo navrhnúť na kooptáciu za člena výkonného výboru iného svojho zástupcu. Člen výkonného výboru, vo výnimočných prípadoch, má právo na zasadnutie výkonného výboru na základe jeho splnomocnenia vyslať za seba splnomocneného zástupcu z členskej organizácie, z ktorej člen výkonného výboru pochádza.
 6. Výkonný výbor sa schádza podľa plánu činností zväzu na príslušný kalendárny rok. V operatívnych prípadoch môže VV rozhodnúť aj per rollam.
 7. Rokovanie výkonného výboru zvoláva prezident zväzu a riadi prezident zväzu, v prípade neprítomnosti viceprezident, alebo nimi poverený člen výkonného výboru.
 8. Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov výkonného výboru. Uznesenia sú prijímané jednoduchou väčšinou hlasov prítomných členov výkonného výboru. Každý člen výkonného výboru má jeden hlas. V prípade rovnosti je rozhodujúci hlas predsedajúceho. Prezident ako člen výkonného výboru má jeden hlas.
 9. Zo zasadnutia výkonného výboru sa vyhotovuje zápis, ktorý podpisuje prezident, alebo viceprezident, alebo nimi poverený člen výkonného výboru a je doručený všetkým členom výkonného výboru a všetkým členom zväzu.

§ 9
Prezident a viceprezident

 1. Prezident a viceprezident sú štatutárnymi orgánmi zväzu a vystupujú v mene zväzu podľa § 1. bod 4 týchto stanov.
 2. Prezident koná menom zväzu v pracovnoprávnych a ostatných právnych úkonoch.
 3. Prezident zväzu, v jeho neprítomnosti, alebo na základe jeho poverenia viceprezident, jedná v mene zväzu vo všetkých otázkach vyplývajúcich z plnenia poslania zväzu.
 4. Výkon funkcie prezidenta a viceprezidenta sú čestné funkcie s výnimkou uvedenou v § 9 bod 7.
 5. Viceprezidenta volí Výkonný výbor zo svojich členov na päťročné funkčné obdobie. Opätovné zvolenie je možné.
 6. Výkon funkcie viceprezidenta je viazaný na vlastnícky, pracovný alebo na im podobný pracovný vzťah k niektorej členskej organizácii zväzu. Ak takýto vzťah viceprezident ukončil, alebo nemá, ukončuje sa mu výkon funkcie viceprezidenta.
 7. Funkciu prezidenta môže na základe zmluvy vykonávať aj fyzická osoba za úplatu.
 8. Prezident sa automaticky stáva členom Výkonného výboru zväzu.
 9. Prezident, v prípade neprítomnosti viceprezident, zvoláva a riadi rokovania výkonného výboru a valného zhromaždenia. Riadením môže poveriť aj iného člena výkonného výboru.

§ 10
Dozorná rada

 1. Dozorná rada:
  – dohliada na finančné hospodárenie zväzu,
  – vyjadruje sa k ročnej účtovnej závierke a k návrhu rozpočtu na príslušný rok a predkladá stanoviská a odporúčania k nim valnému zhromaždeniu.
 2. Dozorná rada má 3 členov. Funkcia člena dozornej rady je čestná funkcia. Členovia dozornej rady sú volení valným zhromaždením tajným hlasovaním, alebo verejným hlasovaním ak o tom rozhodne nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegátov VZ. Návrhy na voľbu členov dozornej rady predkladá valnému zhromaždeniu výkonný výbor.
 3. Funkčné obdobie členov dozornej rady je päť rokov. Opätovné zvolenie je možné. V prípade, že sa voľby po skončení funkčného obdobia nekonajú má sa zato, že výkon funkcie pokračuje až do nasledujúcich volieb.
 4. Členovia dozornej rady si volia zo svojho stredu predsedu, ktorý zvoláva a riadi zasadnutia dozornej rady.
 5. Výkon funkcie člena dozornej rady je viazaný na vlastnícky, pracovný , alebo im podobný pracovný vzťah k niektorej členskej organizácii zväzu. Ak takýto vzťah člen dozornej rady ukončil, alebo nemá, ukončí sa mu výkon funkcie člena dozornej rady. V takomto prípade dozorná rada, ak sa jedná o jedného člena, alebo výkonný výbor, ak sa jedná o dvoch alebo troch členov dozornej rady, má právo kooptovať za člena dozornej rady iných zamestnancov z členských organizácií zväzu, ale len do doby konania najbližšej voľby Dozornej rady.
 6. Dozorná rada má právo požiadať prezidenta zväzu o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia (§ 7, bod 5), alebo požiadať o jeho zvolanie výkonný výbor. Žiadosti dozornej rady o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia musí byť vyhovené.

§ 11
Sekretariát zväzu

Sekretariát zväzu zabezpečuje základné oblasti činnosti zväzu a to najmä:
– spracovávanie podkladov pre rokovanie výkonného výboru a valného zhromaždenia,
– styk s centrálnymi orgánmi štátnej správy a štátnej moci, odborovými združeniami a ďalšími orgánmi a organizáciami,
– kontakty na iné odvetvia,
– vyhľadávanie a sprostredkovanie expertov,
– vnútornú správu a hospodárenie zväzu,
– poradenstvo v ekonomických otázkach,
– na požiadanie vypracúva prognózy, ekonomické analýzy, porovnania,
– údaje o vývoji odvetvia,
– spracovanie základných poznatkov vedy a techniky,
– koordinácia a sledovanie potrieb polygrafického priemyslu,
– spoločný postup v ochrane životného prostredia, propagácie atď.,
– zhromažďovanie a rozširovanie vedecko-technických a ekonomických informácií,
– spolupráca pri vydávaní odborného polygrafického časopisu,
– usporadúvanie odborných seminárov a školení,
– spolupôsobenie pri ďalšom vzdelávaní pracovníkov – rekvalifikácie,
– usporadúvanie súťaží,
– riešenie sociálnych otázok a sociálna politika,
– ďalšie činnosti na požiadanie členov zväzu,
– získavanie nových členov.

§ 12
Dočasné orgány (pracovné skupiny)

 1. Dočasné orgány – pracovné skupiny vytvára Valné zhromaždenie, alebo Výkonný výbor za účelom plnenia základných úloh vyplývajúcich z poslania zväzu.
 2. Dočasné orgány – pracovné skupiny konajú len v rámci a rozsahu poverenia Valným zhromaždením, alebo Výkonným výborom.
 3. Činnosť v dočasných orgánoch – pracovných skupinách môže byť honorovaná z prostriedkov zväzu.
 4. Splnením úlohy dočasný orgán – pracovná skupina svoju činnosť ukončuje.
 5. Výkonný výbor za účelom plnenia základných úloh vyplývajúcich z úloh a poslania zväzu, môže k riešeniam prizývať a využívať významných odborníkov polygrafie. Ich činnosť môže byť honorovaná z prostriedkov zväzu.

IV. Zásady hospodárenia

§ 13
Hospodárenie zväzu

 1. Zväz vedie účtovníctvo v zmysle platnej legislatívy.
 2. Zväz hospodári s vlastným majetkom a majetkom, ku ktorému má právo hospodárenia.
 3. Vlastný majetok zväzu sa vytvára najmä z príspevkov členov, darov, príjmov od iných právnických a fyzických osôb a z vlastnej činnosti zväzu.
 4. Kontrolu hospodárenia zväzu vykonáva dozorná rada.
 5. Hospodárenie zväzu sa riadi rozpočtom zväzu na príslušný kalendárny rok, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie.
 6. Zväz spracováva ročnú účtovnú závierku, ku ktorej sa vyjadruje dozorná rada a schvaľuje valné zhromaždenie.
 7. Zväz spracováva správu o hospodárení za príslušný kalendárny rok, ku ktorému sa vyjadruje dozorná rada a schvaľuje valné zhromaždenie.
 8. Výkonný výbor v súlade so schváleným rozpočtom zväzu má právo udeliť odmenu za činnosť vo zväze prezidentovi, viceprezidentovi a členom výkonného výboru, členom dočasných orgánov
  • pracovných skupín a odborníkom za ich činnosť.
 9. Zväz môže udeliť diplom alebo dar:
  • svojim členom pri významných firemných udalostiach,
  • zaslúžilým osobnostiam polygrafie pri významných životných jubileách,
  • iným osobám, ktoré svojou činnosťou zviditeľňujú polygrafický priemysel.
   Poskytnuté ocenenia musia byť zaevidované v agende zväzu.
 10. Všetky orgány zväzu sú povinné dbať o to, aby majetok, s ktorým zväz hospodári, bol čo najúčelnejšie využívaný a všetkými dostupnými prostriedkami chránený pred poškodením, zničením alebo stratou.
 11. V prípade zániku zväzu sa zostatok finančných prostriedkov po vysporiadaní svojich záväzkov zväzu rozdelí členom podielom podľa výšky zaplateného členského príspevku za posledné tri roky.

V. Záverečné ustanovenia

§ 14
Záverečné ustanovenie

 1. Tieto stanovy boli schválené Valným zhromaždením zväzu dňa 6. apríla 2017 v Častej – Papierničke.
 2. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia na MV SR.
 3. Týmto strácajú platnosť stanovy zväzu zapísané do evidencie MV SR z 5. 1. 1993 evidované pod číslom VVS/1-2200/90-232 v znení neskorších zmien.