Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Zväzu polygrafie na Slovensku. Schádza sa obyčajne jedenkrát za rok a sú naň pozývaní všetci členovia. Valné zhromaždenie prijíma základné dokumenty na daný rok, ako je plán činností, rozpočet. Ako najvyšší orgán ďalej

 1. rozhoduje o prijatí a zmenách stanov,
 2. volí a odvoláva prezidenta,
 3. volí a odvoláva členov výkonného výboru,
 4. volí a odvoláva členov dozornej rady,
 5. menuje a odvoláva generálneho sekretára,
 6. schvaľuje výročnú správu o činnosti a ročnú účtovnú závierku za predchádzajúci rok,
 7. rozhoduje o zmene výšky členského príspevku uvedeného v Stanovách
 8. rozhoduje s konečnou platnosťou o kolízii záujmov členov zväzu,
 9. rozhoduje o vstupe a vystúpení zväzu z medzinárodných organizácií a združení
 10. rozhoduje o zániku zväzu prípadne o zlúčení zväzu s iným zväzom
 11. schvaľuje volebný poriadok,
 12. stanovuje počet členov výkonného výboru na príslušné funkčné obdobie.

Na rokovanie valného zhromaždenia má každý člen zväzu právo a povinnosť delegovať svojich delegátov. Člen má právo delegovať taký počet delegátov, koľko má hlasov na rokovanie valného zhromaždenia .
Na rokovanie valného zhromaždenia majú členovia zväzu takýto počet hlasov:

 • riadny člen, ktorý platí členský príspevok 498 EUR – 1 hlas,
 • riadny člen, ktorý platí členský príspevok 996 EUR – 2 hlasy,
 • riadny člen, ktorý platí členský príspevok 2656 EUR – 4 hlasy,
 • riadny člen, ktorý platí členský príspevok 5312 EUR – 6 hlasov,
 • pridružený člen, ktorý platí členský príspevok 332 EUR– 1 hlas,
 • pridružený člen, ktorý platí členský príspevok 996 – 2 hlasy,
 • čestný člen nemá hlas.

Program rokovania valného zhromaždenia stanovuje VV a možno ho doplniť na valnom zhromaždení vtedy, keď s takýmto doplnkom programu vysloví súhlas minimálne 50 % prítomných oprávnených hlasov.
Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní držitelia minimálne 50 % oprávnených hlasov členov zväzu. Uznesenia z valného zhromaždenia sú prijímané jednoduchou väčšinou prítomných oprávnených hlasov.
Hlasovanie sa uskutočňuje – mimo voľby prezidenta, členov výkonného výboru a členov dozornej rady – verejne. Valné zhromaždenie však môže rozhodnúť aj o tajnom hlasovaní. Zo zasadnutia valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápis, ktorý podpisuje prezident, alebo viceprezident, alebo nimi poverený člen výkonného výboru a zasiela sa všetkým členom zväzu.