DPH na knihy

Metodický pokyn DR SR k posúdeniu tlačiarenských výkonov a určeniu miesta dodania tlačiarenských výkonov v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej   hodnoty v znení neskorších predpisov

Na dodanie tovaru a služby pri tlačiarenských výkonoch sa vzťahujú  ustanovenia § 8 a 9 zákona  č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o DPH“) a pri určení  ich miesta dodania sa postupuje v súlade s §13, 15- 17  zákona o DPH.

1. Zdaniteľné obchody

Tlačiarenské výkony zahŕňajú tlač  kníh, brožúr, novín, viazanie kníh a ich konečné spracovanie ( napr. šitie, lepenie, skladanie), pričom ich výstupom môžu byť knihy, noviny, časopisy, letáky, katalógy, vizitky a pod. Za účelom správneho posúdenia činnosti, ktorá spočíva v dodaní tlačiarenských výkonov pri vydávaní publikácie v papierovom formáte, rozlišujeme dve základné situácie:

1.1.  Dodanie tovaru 

Najbežnejšou situáciou je, keď zákazník poskytne originál  (rukopis, CD, diskety, a pod.) a požiada tlačiara (vydavateľa) na vykonanie tlače (vydania). V takomto  prípade tlačiar (vydavateľ) vykoná dodanie tovaru ( kníh, brožúr, novín a pod. ) v zmysle § 8 ods. 1 písm. a) zákona o DPH. V tomto prípade  tlačiar ( vydavateľ)  zabezpečuje vo vlastnej réžii  všetok potrebný  materiál.

Príklad: Spoločnosť X, platiteľ dane, si objedná u Tlačiarní BB vydanie brožúry, pričom obsah brožúry dodá v elektronickej forme. Tlačiarne BB  pri dodaní brožúry  pre spoločnosť X  vykonajú dodanie tovaru. 

1.2. Dodanie služby

Ak zákazník poskytne tlačiarovi (vydavateľovi)  originál a tiež aj napr. papier a/alebo iné súčasti použité pri tlačení a vydaní knihy, brožúry, a pod., potom tlačiar (vydavateľ) poskytne službu v zmysle § 9 ods.1 zákona o DPH. V tomto prípade zákazník  zabezpečuje vo vlastnej réžii  všetok potrebný  materiál.

Príklad: Spoločnosť X, platiteľ dane si objedná u  Tlačiarní BB vytlačenie propagačných letákov, pričom originál  letáku dodá na CD nosiči  a súčasne s originálom dodá aj svoj vlastný  papier. V tomto prípade Tlačiarne BB  pri dodaní propagačných letákov pre spoločnosť X  poskytli službu.      

Pri posudzovaní zdaniteľného obchodu je treba postupovať prípad  od prípadu, aby sa určila presná povaha operácie, pričom treba vychádzať zo zmluvných podmienok medzi tlačiarom (vydavateľom)  a jeho zákazníkom.

2. Určenie miesta  zdaniteľného obchodu

Pri činnostiach, spočívajúcich vo vydaní kníh, brožúr, a pod., uskutočnených medzi zdaniteľnými osobami, sa miesto zdanenia určí nasledovne:

2.1. Miesto zdanenia pre činnosti považované za dodanie tovaru

2.1.1 Miesto dodania tovaru  podľa §13 ods.1 písm. a ) zákona o DPH

Ak je dodanie tovaru spojené s odoslaním alebo prepravou tovaru  v súlade s   §13 ods. 1 písm. a) zákona o DPH  sa za miesto dodania považuje miesto,  kde sa tovar nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava tovaru osobe, ktorej má byť tovar dodaný, začína uskutočňovať, s výnimkou podľa písm. b), ods.2 a §14 zákona o DHP. To znamená, že ak je dodanie tovaru spojené s odoslaním alebo prepravou tovaru,  je miestom dodania  členský štát, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava začína, pričom nie je rozhodujúce, či prepravu vykonáva prepravca, dodávateľ alebo nadobúdateľ.

Príklad: Vydavateľ A, platiteľ dane,  na základe kúpnej zmluvy s českou spoločnosťou Z, ktorá je v ČR identifikovaná pre daň, dodá knihy z Banskej Bystrice do ČR. Dodávateľ knihy odovzdá na prepravu slovenskému dopravcovi. Miesto dodania je tuzemsko, pretože ide o dodanie tovaru, ktorý je spojený s odoslaním a odoslanie tovaru sa začína na území SR. Na území SR vzniká daňová povinnosť, avšak ak sú splnené podmienky oslobodenia v súlade s §43 zákona o DPH,  slovenský platiteľ dane uplatní oslobodenie od dane a vyhotoví faktúru bez dane.

2.1.2 Miesto nadobudnutia tovaru z iného členského štátu  podľa § 17 ods.1  zákona o DPH

Dodanie tovaru môže byť oslobodené od dane v členskom štáte, z ktorého sa tovar odosiela alebo prepravuje, ak ide o tzv. intrakomunitárne dodanie  v súlade s § 43 zákona o DPH. V takejto situácii sa v súlade s § 17 ods. 1 zákona o DPH za miesto nadobudnutia tovaru  z iného členského štátu považuje miesto, kde sa  tovar nachádza v čase skončenia  jeho odoslania alebo prepravy k nadobúdateľovi.

2.2. Miesto zdanenia pre činnosti považované za poskytnutie služby

Činnosť spočívajúca vo vydaní knihy, brožúry, a pod., pri ktorom sa použije papier a/alebo iné súčasti patriace zákazníkovi, sa považuje za prácu na hnuteľnom hmotnom majetku a v súlade s §15 ods.6  zákona o DPH,  sa považuje za poskytnutú v mieste, kde táto práca bola fyzicky vykonaná, s výnimkou  podľa  §16 ods. 7 zákona o DPH.

Podľa §16 ods.7  zákona o DPH  za miesto dodania služieb zahŕňajúcich oceňovanie alebo práce na hnuteľnom hmotnom majetku, ktoré sú poskytované odberateľom identifikovaným pre DPH v inom členskom štáte ako v štáte, na území ktorého sa tieto služby skutočne vykonávajú, sa považuje miesto na území členského štátu, ktorý pridelil odberateľovi identifikačné číslo pre DPH, pod ktorým mu boli služby dodané. Táto odchýlka sa neuplatňuje v prípade, ak tovar nie je odoslaný alebo prepravený z členského štátu, kde sa služby fyzicky vykonali.

Príklad: Slovenský platiteľ dodá stolové kalendáre za účelom vytlačenia loga spoločnosti,  vydavateľovi do Maďarska. Slovenský platiteľ si prácu objedná u maďarského  podnikateľa pod DPH číslom prideleným v SR. Kalendáre s vytlačeným logom spoločnosti sú odoslané z Maďarska späť na Slovensko, slovenskému platiteľovi.
Miesto dodania služby je v SR , pretože  platí pravidlo, že miesto dodania služby sa presúva do  krajiny  zákazníka,  ktorý si  objednal  službu pod  svojím   IČ DPH   ( §16 ods. 7 zákona o DPH) a daňová povinnosť vzniká slovenskému platiteľovi (bola splnená podmienka odoslania tovaru z členského štátu, kde sa služby fyzicky vykonali).

Vypracované: jún 2017