Najkrajšie knihy Slovenska 2018

Zväz polygrafie je spoluorganizátorom súťaže Najkrajšie knihy Slovenska. Hlavným organizátorom je BIBIANA, medzinárodný dom pre deti a mládež. Príprava súťaže sa uskutočnila v januári  2018 na zasadnutí Direktória súťaže.  Štyria zástupcovia zväzu polygrafie sú v hodnotiteľskej komisii súťaže. Zväz polygrafie na Slovensku udeľuje v rámci súťaže samostatnú cenu za komplexné polygrafické spracovanie. Zasadnutie komisie k súťaži  sa uskutočnilo  13. – 14. februára 2019. Súťaže sa zúčastnili viacerí členovia zväzu polygrafie a to. NEOGRAFIOA, a.s. Martin, TBB, a.s. Banská Bystrica, KASICO, a.s. Bratislava, DOLIS, s.r.o. Bratislava, Alfaprint, s.r.o. Martin, Róbert Jurových – NIKARA, s.r.o. Krupina a SOŠ polygrafická Bratislava. Zväz polygrafie udelil cenu zväzu za polygrafické spracovanie tlačiarni TBB, a.s. Banská Bystrica za knihu M. Rúfus: Poézia v krojoch, kroje v poézii .  Ocenené knihy boli vystavené v priestoroch Bibiany na samostatnej výstave. Odovzdávanie cien sa uskutočnilo 25. apríla 2019 v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR v Bratislave. Medzi dvadsiatkou ocenených kníh boli aj knihy vytlačené členmi Zväzu polygrafie na Slovensku a to: v tlačiarni NEOGRAFIA, a.s. Martin, v tlačiarni Róbert Jurových- NIKARA, Krupina, v tlačiarni Alfaprint, s.r.o. Martin, v tlačiarni Kasico, a.s Bratislava, v tlačiarni TBB, a.s. Banská Bystrica a v  Dolis, s.r.o. Bratislava.

VIDEO zo zasadnutia poroty
https://www.youtube.com/watch?v=KGRLbBYWBIE&t=51s