Vzdelávanie v polygrafii – seminár

Zväz polygrafie na Slovensku v spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov, Štátnym inštitútom odborného vzdelávania, Radou zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania a Strednou odbornou školou polygrafickou usporiadal dňa 13. júna 2019 v priestoroch Auly SOŠ polygrafickej už 4. seminár k aktuálnym otázkam vzdelávania v polygrafii ako aj k zabezpečeniu reprodukcie pracovnej sily.

Na seminári vystúpili: Július Hron – Autoimpex Slovakia, Anton Lipka – Neografia, a.s. Martin, Ladislav Kováč – Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bratislava, Igor Urbančík Bratislavský samosprávny kraj a Roman Šíp SOŠ polygrafická Bratislava. Semináru sa zúčastnili zástupcovia zväzu polygrafie, zástupcovia tlačiarní a vydavateľstiev mimo zväz polygrafie ako aj zástupcovia vrcholových zamestnávateľských organizácií.

Vzdelávanie v polygrafii – seminár.