Legislatíva prijatá k zmierneniu dopadov pandémie COVID-19

Vážení členovia Zväzu polygrafie na Slovensku, 

v súvislosti s aktuálnou situáciou pandémie COVID-19 si Vás dovoľujeme informovať, že okrem pravidelného monitoringu legislatívy Vám budeme priebežne zasielať aj informácie o aktuálnom legislatívnom procese s dopadmi na podnikateľské prostredie, Sledujte prosím emailovú komunikáciu z zpns@stonline.sk , kde Vám budeme aktuálne prinášať najnovšie legislatívne opatrenia prijímané v súvislosti s koronavírusom COVID-19.

Legislatívne opatrenia prijaté k 27.marcu 2020

A. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov

Obsah:
Návrh nariadenia vlády ustanovuje, že daňový nedoplatok, ktorým je nezaplatená sankcia prislúchajúca k dani z príjmov za oneskorené podanie daňového priznania (ako aj ročného hlásenia) alebo za oneskorené zaplatenie dane z príjmov zaniká dňom 1.1. 2021 za podmienky, že ide o daňový subjekt, ktorý mal podať daňové priznanie (ročné hlásenie) za zdaňovacie obdobie roku 2019 alebo príslušný hospodársky rok, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie najneskôr 31. mája 2020 ak najneskôr 30. júna 2020 podá daňové priznanie a v tejto lehote daň zaplatí.

Nariadenie nadobudlo účinnosť dňom vyhlásenia, a bolo publikované v Zbierke zákonov 19.03.2020

B. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 33)


Obsah:
1. Navrhuje v prípadoch karanténneho opatrenia a izolácie nariadeného/nariadenej v súvislosti s šírením ochorenia Covid-19, ustanoviť vznik nároku zamestnanca na nemocenské vyplácané Sociálnou poisťovňou už od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti (DPN)
2. Vo vzťahu k ošetrovnému sa navrhuje nastálo upraviť okruh poistencov, ktorí budú mať nárok na ošetrovné. Na ošetrovné budú mať v zmysle navrhovanej právnej úpravy nárok osoby, ktoré sa budú v prípadoch, kedy je dieťaťu nariadené karanténne opatrenie a izolácia, v prípadoch uzatvorenia zariadenia, ktoré dieťa navštevuje, respektíve v prípadoch, kedy osoba, ktorá sa o dieťa stará, nemôže z objektívnych dôvodov zabezpečovať túto starostlivosť, starať o dieťa mladšie ako 11 rokov, resp. 18 rokov v prípade, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom
3. Navrhuje sa terminologicky zosúladiť definície prekážok v práci v zmysle zákonníka práce a podmienok nároku na ošetrovné
4. Navrhuje sa medzi aktívne opatrenia na trhu práce zaradiť aj projekty na podporu udržania pracovných miest, vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočnej situácie a v období po ich skončení. Prostredníctvom tohto nástroja tak bude možné realizovať projekty na podporu udržania pracovných miest, vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní, pričom tieto projekty budú určené výhradne na kompenzáciu finančných nákladov pre zamestnávateľov, resp. SZČO, ktorí udržia pracovné miesta aj napriek povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ochrane zdravia, resp. tak museli urobiť v dôsledku ochrany zdravia svojich zamestnancov, poklesu zákaziek alebo výpadku subdodávateľov. Navrhovaným novým nástrojom aktívnej politiky trhu práce sa tak jednoznačným spôsobom zabezpečuje finančná podpora zamestnávateľov a SZČO na účely zmiernenia negatívnych dopadov na zamestnanosť, čo môže výrazne prispieť k udržaniu sa zamestnancov, SZČO i zamestnávateľov na trhu práce, ako aj k preklenutiu príslušnej mimoriadnej situácie, núdzového stavu a pod. Zároveň sa v § 70 ods. 6 navrhuje tento nový nástroj vyňať spomedzi fakultatívnych nástrojov aktívnej politiky trhu práce. To znamená, že po splnení podmienok pre poskytnutie takejto podpory bude mať žiadateľ na ňu nárok. Presné parametre poskytnutej podpory však zatiaľ nie sú známe.
5. Navrhuje sa odložiť termín plnenia niektorých povinností fyzických a právnických osôb vyplývajúcich zo zákona o službách zamestnanosti

Návrh zákona má nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia.


C. Vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Obsah:
Právna úprava zameriava na:
1. obmedzenie plynutia premlčacích a prekluzívnych lehôt v súkromnoprávnych vzťahoch, resp. ich navrátenie v určených prípadoch, obmedzenie plynutia procesných lehôt na strane účastníkov konania a strán v konaní (zatiaľ účinné do 30.04.2020),
2. obmedzenie nutnosti vykonávať pojednávania na súdoch a účasti verejnosti na týchto pojednávaniach v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu (platné všeobecne počas mimoriadnej situácie a núdzovej situácie)
3. predĺženie lehoty na podanie dlžníckeho návrhu na vyhlásenie konkurzu na 60 dní (platné, v prípade, ak by lehota mala uplynúť v období od 12.03.2020 do 30.04.2020)
4. umožnenie rozhodovania per rollam v prípade kolektívnych orgánov právnických osôb súkromného práva (platné všeobecne počas mimoriadnej situácie a núdzovej situácie) ,
5. dočasný zákaz výkonu záložného práva a dražby, (zatiaľ účinné do 30.04.2020)
6. obmedzenie zákazu uzatvárania zmlúv v rámci verejného obstarávania so subjektami nezapísanými v registri partnerov verejného sektora v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu, ak sú zároveň splnené podmienky pre priame rokovacie konanie z dôvodu mimoriadnej udalosti,
7. zavedenie možnosti využívania tzv. lokalizačných a prevádzkových údajov vznikajúcich v rámci elektronickej komunikácie zo strany Úradu verejného zdravotníctva na účely ochrany života a zdravia obyvateľov (počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu najdlhšie však do 31. decembra 2020).

Návrh zákona má nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia.

POZOR
V zasielaných emailoch zpns@stonline.sk budú mať členovia zväzu polygrafie priamo aj odkazy na prijaté zákony (linky). Preto prosím čítajte zasielané emaily, v tejto webovej informácii linky nie sú!!!