Zamestnávanie Ukrajincov

Dovoľte aby sme vás informovali o možnosti zamestnania utečencov – odídencov z Ukrajiny.

Rozhodnutím vlády bolo ukrajinským utečencom poskytnuté takzvané „dočasné útočisko“ podľa zákona č. 480/2002 o azyle. https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/26992/1

Aktuálne upozorňujeme predovšetkým na nasledovné:

Zamestnávateľ môže zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny v zmysle § 23a ods. 1 písm. k) zákona o službách zamestnanosti, ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko. V prípade zamestnania tohto štátneho príslušníka tretej krajiny sa nevyžaduje potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta ani povolenie na zamestnanie.

Zamestnanie môže byť formou pracovného pomeru (t.j. na pracovnú zmluvu) alebo formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Zamestnávateľ má v zmysle zákona o službách zamestnanosti povinnosť na predpísanom formulári – informačná karta – poskytnúť príslušnému úradu práce podľa miesta výkonu práce údaje o zamestnanínajneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania a najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa skončenia zamestnania. K informačnej karte zamestnávateľ doloží kópiu pracovnoprávneho vzťahu a kópiu dokladu o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“.

Štátny príslušník tretej krajiny zamestnaný v zmysle § 23a ods. 1 písm. k) zákona o službách zamestnanosti môže byť aj dočasne pridelený na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi.

Ak hľadáte zamestnanca do svojej firmy, prosím pozrite si stránku ISTP www.istp.sk Na úvodnej stránke je banner pre Ukrajincov, po kliknutí naň sú vyfiltrované ponuky, ktoré vyžadujú znalosť ukrajinského jazyka (274). Dnes tam pribudne  aj formulár na prihlásenie sa záujemcov o prácu v ukrajinčine a angličtine.