Valné zhromaždenie Zväzu polygrafie na Slovensku

17. apríla 2024 sa v priestoroch tlačiarne NEOGRAFIA, a.s. Martin uskutočnilo riadne zasadnutie valného zhromaždenia Zväzu polygrafie na Slovensku. Samotné rokovanie bolo rozdelené do dvoch častí a to samotného rokovania valného zhromaždenia, kde sa prerokovali obligatórne materiály zväzu a odbornú časť zameranú na odborné témy.

Program VZ:

 1. Otvorenie
 2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
 3. Schválenie programu
 4. Správa o činnosti ZPnS za rok 2023
 5. Správa Dozornej rady
 6. Návrh činností  ZPnS na rok 2024
 7. Návrh rozpočtu ZPnS na rok 2024 vrátane výšky členských príspevkov
 8. Rôzne – diskusia
 9. Záver a uznesenie

Odborný program:

 1. Vzdelávanie v polygrafii a vplyv umelej inteligencie na pracovnú silu (SOŠ polygrafická, ZPnS)
 2. Forézna analýza kopírovaných dokumentov  (STÚ – katedra polygrafie)
 3. Projekt Lignosilva – centrum excelentnosti  (VÚPC SR)
 4. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie de minimis na podporu digitalizácie (VÚPC SR)

Valné zhromaždenie prijalo uznesenie, ktoré smeruje činnosť zväzu v roku 2024.